Asmens duomenų tvarkymo vykdant Lietuvos Biblijos draugijos veiklą taisyklės

I. Bendrosios nuostatos 1. Šios Asmens duomenų tvarkymo vykdant Lietuvos Biblijos draugijos veiklą taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas Lietuvos Biblijos draugija, įmonės kodas 290730360, elektroniniame knygyne (toliau - „BiblijaTau.lt") tvarko Pirkėjų asmens duomenis. 1.1. Elektroninio knygyno sistemoje kaupiamos informacijos, įskaitant ir asmens duomenų apsauga pagal galiojančius reikalavimus užtikrinama bendrabarbiaujant su vietą serveryje bei sklandų sistemos darbą užtikrinančia įmone (taisyklų patvirtinimo metu - VŠĮ "Verslo inovacijų centras"). 2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 3. BiblijaTau.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai: 3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Bendrųjų BiblijaTau.lt elektroninės prekybos taisyklių; 3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 3.3.3. BiblijaTau.lt įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 3.3.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Lietuvos Biblijos draugija, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali: 4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; 4.3. juridiniai asmenys; 4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 5. BiblijaTau.lt gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, leidinių pristatymo vietos adresas (gali būti darbovietė, gyvenamoji ar kita vieta), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jei nurodysite - informacija apie šeimyninę padėtį) renkami ir tvarkomi tam, kad: 5.1. operatyviai aptarnauti prekių pageidavusį ar jų užsakiusį Pirkėją; 5.2. išrašyti finansinius dokumentus; 5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; atsiskaitymu už prekes ir jų pristatymą. 5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 5.5. teikti informaciją apie Lietuvos Biblijos draugijos siūlomus leidinius (apie savo pageidavimą, kad šiuo tikslu jo asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Pirkėjas gali informuoti BiblijaTau.Lt el.paštu: info@BiblijaTau.lt) 5.6. informuoti apie socialiai atsakingą Lietuvos Biblijos draugijos veiklą sudarant galimybę prisidėti prie jos aukomis ar kitokia parama (apie savo pageidavimą, kad šiuo tikslu jo asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Pirkėjas gali informuoti BiblijaTau.Lt el.paštu: info@BiblijaTau.lt). 6. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas turi pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 7. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis BiblijaTau.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 8. BiblijaTau.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. 9. Pirkėjo asmens duomenys visose bazėse saugomi 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos, arba po galutinio atsiskaitymo. Kai BiblijaTau.lt sistema naudojama paramai teikti, aukotojų asmens duomenys visose bazėse saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos, aukos perdavimo, dalyvavimo Lietuvos Biblijos draugijos projektuose, domėjimosi dėl projektų el. paštu, telefonu, ar vizito metu. Asmenų, davusių sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (užsisakiusių naujienlaiškį) ir klientų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo asmens duomenys visose bazėse saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos, domėjimosi dėl prekių el. paštu, telefonu ar vizito metu. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, subjektų asmens duomenys sunaikinami.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 10. BiblijaTau.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tik šiais atvejais: 10.1. Šių taisyklių 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti; 10.2. Nustačius nesažiningos arba neteisėtos Pirkėjo veiklos požymių.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas 11. Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas 12. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. 13. BiblijaTau.lt, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateikia Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@BiblijaTau.lt arba paštu J. Basanavičiaus 16A-117, LT-03224 Vilnius).

 

VI. Taisyklių keitimas 14. Lietuvos Biblijos draugija lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama el. parduotuvėje. 15. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje. 16. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@BiblijaTau.lt arba paštu paštu J. Basanavičiaus 16A-117, LT-03224 Vilnius) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis. 17. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.