Privatumo politiką nustato šios Asmens duomenų tvarkymo vykdant Lietuvos Biblijos draugijos veiklą taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios Asmens duomenų tvarkymo vykdant Lietuvos Biblijos draugijos veiklą taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas Lietuvos Biblijos draugija (toliau - "LBD"), įmonės kodas 290730360, visuose savo administruojamuose tinklapiuose (Biblijosdraugija.lt; BiblijaTau.lt; manoBiblija.lt ir kituose, toliau – Paslaugos tinklapyje) tvarko pirkėjų bei lankytojų (toliau – „Naudotojų“) asmens duomenis. 1.1. Paslaugos tinklapyje sistemoje kaupiamos informacijos, įskaitant ir asmens duomenų apsauga pagal galiojančius reikalavimus užtikrinama bendrabarbiaujant su vietą serveryje bei sklandų sistemos darbą užtikrinančiomis įmonėmis (taisyklų patvirtinimo metu – e-knygyną prižiūri VŠĮ "Verslo inovacijų centras"). 2. Naudotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 3. LBD vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai: 3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Bendrųjų LBD elektroninės prekybos taisyklių arba informuotas, kad Paslaugos puslapyje naudojami slapukai, tęsia naršymą; 3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 3.3.3. LBD įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 3.3.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia LBD, kuriai teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 4. Naudotis Paslaugos tinklapiu gali: 4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; 4.3. juridiniai asmenys; 4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.  

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. LBD gerbia kiekvieno Naudotojo teisę į privatumą. Naudotojo asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, leidinių pristatymo vietos adresas (gali būti darbovietė, gyvenamoji ar kita vieta), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jei nurodysite - informacija apie šeimyninę padėtį) renkami ir tvarkomi tam, kad: 5.1. operatyviai aptarnauti e-knygyno prekių pageidavusį ar jų užsakiusį Naudotoją; 5.2. išrašyti finansinius dokumentus; 5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; atsiskaitymu už prekes ir jų pristatymą. 5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 5.5. teikti informaciją apie Lietuvos Biblijos draugijos siūlomus leidinius bei paslaugas (apie savo pageidavimą, kad šiuo tikslu jo asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Naudotojas gali informuoti LBD el.paštu: LBD@biblijosdraugija.lt); 5.6. informuoti apie socialiai atsakingą LBD veiklą sudarant galimybę prisidėti prie jos aukomis ar kitokia parama (apie savo pageidavimą, kad šiuo tikslu jo asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Naudotojas gali informuoti LBD el.paštu: LBD@biblijosdraugija.lt). 6. Registracijos Paslaugos tinklapyje metu Naudotojas turi pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 7. Tvarkydama ir saugodama Naudotojo asmens duomenis LBD įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 8. LBD gali statistiniais tikslais naudoti su Naudotojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Naudotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. 9. Naudotojo asmens duomenys visose bazėse saugomi 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos, arba po galutinio atsiskaitymo. Kai LBD sistema naudojama paramai teikti, aukotojų asmens duomenys visose bazėse saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos, aukos perdavimo, dalyvavimo Lietuvos Biblijos draugijos projektuose, domėjimosi dėl projektų el. paštu, telefonu, ar vizito metu. Asmenų, davusių sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (užsisakiusių naujienlaiškį) ir klientų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo asmens duomenys visose bazėse saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos, domėjimosi dėl prekių el. paštu, telefonu ar vizito metu. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, subjektų asmens duomenys sunaikinami.

 
III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

10. LBD pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tik šiais atvejais: 10.1. Šių taisyklių 5.1., 5.3., 5.4. punkte minimiems tikslams įgyvendinti (pvz. prekę pristatančioms pašto ir kurjerių tarnyboms); 10.2. Nustačius nesažiningos arba neteisėtos Naudotojo veiklos požymių.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

11. Naudotojas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

12. Naudotojas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. 13. LBD, gavusi Naudotojo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo kreipimosi dienos, pateikia Naudotojui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu LBD@biblijosdraugija.lt arba paštu J. Basanavičiaus 16A-117, LT-03224 Vilnius).

 
VI. Taisyklių keitimas

14. LBD  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles Paslaugos tinklapyje paskelbdama (arba sukurdama nuorodą į ) aktualią Taisyklių versiją. 15. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. 16. Jeigu Naudotojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Naudotojas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu LBD@biblijosdraugija.lt arba paštu paštu J. Basanavičiaus 16A-117, LT-03224 Vilnius) su sąlyga, kad Naudotojas praranda teisę naudotis Paslaugos tinklapio paslaugomis. 17. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Paslaugos tinklapiu, laikoma, kad Naudotojas sutinka su nauja redakcija.